Co thắt tâm vị: Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị