Tá tràng nằm ở đâu? Cấu tạo, chức năng và bệnh lý thường gặp