Sau khi nôn nên làm gì để nhanh hồi phục sức khỏe?