Xét nghiệm sắt huyết thanh chẩn đoán bệnh gì? Khi nào cần thiết?