Nội soi dạ dày gây mê là gì? Khác gì với tiền mê và lưu ý?